:: contact the douglas hyde confrence :::: book now ::
:: go to roscommonarts.com ::
 
2010 programme
clár 2010
 
:: view how to get to us ::
:: booking form ::
archive
 
press
 
 
 
 

Douglas Hyde Conference 2013 Biographies of Speakers

FEARGAL Ó BÉARRA
As Gaeltacht Chois Fharraige don Dr Feargal Ó Béarra. Fuair sé oiliúint i dteanga agus i litríocht na Sean-, na Meán-, agus na Nua-Ghaeilge in Ollscoil na Gaillimhe agus san Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg im Breisgau. Tá sé ina Chomhalta Teagaisc agus Taighde in Ollscoil na hÉireann Gaillimh faoi láthair. Chaith sé na blianta 2000-2003 ina léachtóir le Ceiltis in Ollscoil Bhonn, agus tréimhsí eile ag teagasc i bhFreiburg, Luimneach agus Montréal. Ar chuid dá bhfuil foilsithe aige tá An Old Irish Primer (leis an Ollamh Wim Tigges); Glórtha Ár Sinsear: Béaloideas Oirdheisceart na Gaillimhe (le Pádraig Ó Baoill); agus Bádóireacht: Bootsbau und Seefahrt in der westirischen Tradition (leis an Dr Arndt Wigger).

Dr Feargal Ó Béarra grew up in the Cois Fharraige Gaeltacht and studied Old-, Middle-, and Modern Irish language and literature at the National University of Ireland, Galway, and the University of Freiburg im Breisgau. He is a Teaching and Research Fellow at NUIG. He was Lecturer for Celtic Languages at the University of Bonn, and has also taught at the universities of Freiburg, Limerick, and Montréal (Concordia). His publications encompass all periods of the Irish language and include An Old Irish Primer (with Professor Wim Tigges); Glórtha Ár Sinsear: Béaloideas Oirdheisceart na Gaillimhe (with Pádraig Ó Baoill); and Bádóireacht: Bootsbau und Seefahrt in der westirischen Tradition (with Dr Arndt Wigger).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FIONNBARRA Ó BROLCHÁIN
Múineann an Dochtúir Fionnbarra Ó Brolcháin sa Scoil Ghnó Smurfit, Ollscoil na hÉireann, Baile Átha Cliath (UCD). Is iar-ollamh airgeadais é in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath (DCU), áit ar bhunaigh sé an lár-ionad Gaeilge, Fiontar. Is co-udár (le James J. Kennelly) na leabhair, The Irish Edge: How Enterprises Compete on Authenticity and Place [Orpen Press, 2013] agus Capitalising on Culture, Competing on Difference [Blackhall Publishing, 2008], co-eagarthóir (le Joe Mulholland) an leabhar Ireland’s Economic Crisis-Time to Act, bunaithe ar léachtanna Scoil Shamhraidh Mhic a Ghoill 2009 agus údar an leabhair Aigne Gaelach, Meon Nualaíoch [Coiscéim, 2011]. Is Cathaoirleach é de Bhord Rialachais, Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr

Finbarr Bradley teaches at the UCD Smurfit Graduate Business School. He was a professor of finance at Dublin City University (DCU) where he set up the Irish-medium centre, Fiontar. He co-authored (with James J. Kennelly) the books, The Irish Edge: How Enterprises Compete on Authenticity and Place [Orpen Press, 2013] and Capitalising on Culture, Competing on Difference [Blackhall Publishing, 2008], co-edited with Joe Mulholland Ireland’s Economic Crisis-Time to Act a book of essays from the 2009 MacGill Summer School, and authored the book Meol Gaelach, Aigne Nuálaíoch [Coiscéim, 2011]. He is Chairman of the Governing Authority of Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LIAM CARSON
Is stiúrthóir na féile litríochta Gaeilge IMRAM é Liam Carson. Tugann IMRAM a lucht féachana ar aistear eolais, aistear a cheiliúrann saibhreas na litríochta Gaeilge comhaimseartha trí mheascán d’imeachtaí éagsúla a chuimsíonn prós, filíocht agus ceol. Is mian leis an bhféile litríocht na Gaeilge a chur i láthair an phobail laistigh de fhráma nua-aoiseach, bheoga, ilchultúrtha. Is scríbhneoir agus léirmheastóir é Liam Carson chomh maith, is foilsíodh a chéad leabhar, Call Mother a Lonely Field sa bhliain 2010. Scríobhann sé go rialta d’Iris Éigse Éireann/Poetry Ireland Review, is tá áistí leis foilsithe sna hirisí New Hibernia Review, Irish Review agus Fortnight Magazine.

Liam Carson is Director of the Irish language festival IMRAM. IMRAM takes its audience on a journey towards knowledge, a journey that celebrates the richness of contemporary Irish language literature through a variety of events that include prose, poetry and music. IMRAM, a lively and multi-cultural enterprise, aims to reach its audiences in fresh and sometimes surprising ways. Liam Carson is also a writer and reviewer; his first book, Call Mother A Lonely Field, was published in 2010 and he writes regularly for Poetry Ireland Review/Iris Éigse Éireann. He has had essays and articles published in New Hibernia Review, Irish Review and Fortnight magazine.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAOISE Ní DHÚDA
Ríomhléachtóir in Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Tréimhsí caite aici ag léachtóireacht agus ag teagasc i Roinn na Gaeilge, OÉG. Rinne sí taighde dochtúireachta ar fheidhmiú an pholasaí teanga sa Bhreacbhaile (Ní Dhúda, 2010) agus díríonn a taighde máistreachta ar sheachadadh teanga (Ní Dhúda, 2004). Cónaí uirthi i nGaeltacht na hEachléime, baint aici leis an bpróiseas pleanála teanga atá idir lámha sa cheantar faoi láthair. Le déanaí, tá ailt scríofa aici ar Ghaeltacht Mhaigh Eo agus dearcaí teanga sa Ghaeltacht chomhaimseartha. I measc a spéiseanna taighde tá: polasaí teanga agus pleanáil teanga i gcás na Gaeilge, idé-eolaíocht teanga, nuachainteoirí na Gaeilge, dinimicí teanga sa Ghaeltacht chomhaimseartha.

E-lecturer in Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, National University of Ireland, Galway. Lecturing and teaching experience in Department of Irish, NUIG. Doctoral research investigates how language policy operates in Breacbhaile (Ní Dhúda, 2010), MA research focuses on language transmission (Ní Dhúda, 2004). Lives in Eachléim Gaeltacht and is involved in the local language planning process which is ongoing there. She has recently written chapters on the Mayo Gaeltacht and language attitudes in the Gaeltacht of today. Research interests include: Irish language policy and planning, language ideology, new speakers of Irish, language dynamics in today's Gaeltacht.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MÁIRÍN Nic EOIN
Múineann Máirín Nic Eoin teanga agus litríocht na Nua-Ghaeilge i gColáiste Phádraig, Droim Conrach. Is scoláire liteartha í a bhfuil spéis ar leith aici i gcomhthéacs socheolaíoch agus sochtheangeolaíoch na litríochta. Ar na saothair is tábhachtaí dá cuid tá Trén bhFearann Breac: An Díláithriú Cultúir agus Nualitríocht na Gaeilge (2005), agus (le hAisling Ní Dhonnchadha, eag.), Ar an gCoigríoch: Díolaim Litríochta ar Scéal na hImirce (2008).

Máirín Nic Eoin lectures in the Irish Department in St Patrick’s College, Drumcondra. She is a literary scholar with a special interest in the social and sociolinguistic contexts of modern Irish-language literature. Recent publications include Trén bhFearann Breac: An Díláithriú Cultúir agus Nualitríocht na Gaeilge (2005), and, with Aisling Ní Dhonnchadha of NUI, Maynooth, the anthology of emigration writing, Ar an gCoigríoch: Díolaim Litríochta ar Scéal na hImirce (2008).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOIREANN Ní GHRÍOFA
Tá filíocht le Doireann Ní Ghríofa foilsithe i réimse leathan irisí in Éirinn agus go hidirnáisiúnta: san Fhrainc, i Meicsiceo, sna SAM, in Albain agus i Sasana. Bhronn an Chomhairle Ealaíon sparánacht uirthi faoi dhó (i 2011 agus i 2013). Ainmníodh í do duais Pushcart 2013 (S.A.M.) Bhuaigh sí duais filíochta Ghaeilge Wigtown 2012- duais náisiúnta filíochta na hAlbain. Bhí dánta léi ar ghearrliosta Comórtas Jonathan Swift agus Comórtas Uí Néill i 2011 agus i 2012. Roghnaíodh Doireann le páirt a ghlacadh sa sraith Poetry Ireland Introductions Series. D’fhoilsigh Coiscéim an chéad cnuasach léi, dár dteideal Résheoid, agus a dara chnuasach Dúlasair

Doireann Ní Ghríofa’s poems have appeared in literary journals in Ireland and internationally, in France, Australia, Mexico, USA, Scotland and England. The Arts Council of Ireland has twice awarded her literature bursaries (2011 and 2013). She has been nominated for the Pushcart Prize 2013 (USA). In 2012, she was a winner of Wigtown poetry contest, Scotland. Her poems have been shortlisted for the Jonathan Swift Award and for Comórtas Uí Néill, both in 2011 and 2012. She was selected for the Poetry Ireland Introductions Series. Her short collection of poems in English Ouroboros was recently longlisted for The Venture Award (UK). Her Irish language collections Résheoid and Dúlasair are both published by Coiscéim.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GABRIEL ROSENSTOCK
File, fear haiku, drámadóir, úrscéalaí, gearrscéalaí, údar-aistritheoiir 170 leabhar. Is é an t-aistritheoir Gaeilge é ag an gcomhlacht nua foilsitheoireachta Walker Éireann. Leabhair leis ó fhoilsitheoirí éagsúla ag baile agus i gcéin, ina measc An Gúm (áit ar chaith sé a shaol oibre ina Eagarthóir Cúnta), Coiscéim, Cló Iar-Chonnacht, Cló Mhaigh Eo, An Clóchomhar, Taibhse, Domhan Books, Brandon, Anam Press, The Silverstrand Press, Cois Life, Original Writing, Comhar, Dedalus Press, Salmon Poetry, Non-Duality Press, Hippocrene Books, Cambridge Scholars Publishing, Arlen House etc. I measc na ngradam a bronnadh air tá an bonn Tamgha-i-Khidmat ó Rialtas na Pacastáine.

Poet, novelist, playwright, haikuist, author/translator of 170 books, mostly in Irish. Represented in Best European Fiction 2012 (Dalkey Archive Press) and Haiku in English: The First Hundred Years (W. W. Norton & Co. 2013). He is an Associate of the Haiku Foundation and a Charter Member of the Haiku & Tanka Society. Where Light Begins is a selection of his haiku. The Invisible Light features haiku in Irish, English, Spanish and Japanese with work by American master photographer Ron Rosenstock. Sasquatch is a new volume of bilingual poems (Arlen House 2013). Among his awards is the Tamgha-I-Khidmat medal for services to literature, conferred by the Government of Pakistan.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ANTÓIN Mac UNFRAIDH
Rugadh i gCorcaigh é i 1945, tógadh i mBaile Atha Cliath. Fuair sé a Bhun agus a Mheán scolaíocht i gColáiste Mhuire, Cearnóg Parnell, BÁC. Chaith sé tréimhse mar Stát Seirbhíseach sa Roinn Tionscail agus Tráchtála sarar ceapadh é ina Oifigeach Tadhlóireachta sa Roinn Gnóthaí Eachtracha. Ó 1990-2010 bhí sé ina Ambasadóir/Rúnaí Cúnta leis an Roinn. Idir 2001-2003 ghlac sé sos ghairme ar chaith sé mar Ceann Mhisin, Misean Monotóireachta an Aontas Eorpach san Iar -Iugósláv. San Aitéin a bhí sé, ina Ambasadóir, nuair a tháinig sé chun deireadh a shaothair sa Roinn Gnóthaí Eachtracha. Tá Antóin pósta ar Mháire Nic Aoidh, ceathrar clainne acu.

 

Antóin Mac Unfraidh was born in Cork in 1945, and brought up in Dublin. He received his Primary and Secondary education in Coláiste Muire, Dublin. After a period as a Civil Servant in the Department of Industry and Commerce, he joined the Department of Foreign Affairs as a diplomat. From 1990 to 2010 he was an Ambassador/Assistant Secretary in the Department. In 2001-2003 he took a career break in order to serve as Head of Mission, European Union Monitoring Mission in former Yugoslavia. He was Ambassador in Athens when he came to the end of his service in Department of Foreign Affairs. Antóin is married to Máire Nic Aoidh, they have four children.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THEO DORGAN

File, úrscéalaí, aistritheoir, eagarthóir agus craoltóir é Theo Dorgan.
Siad na leabhair is deireannaí leis ná GREEK, dánta, agus MAKING WAY, úrscéal.
An Bunreacht a bhí faoi chaibidil ag Comhdháil an Chraoibhín i 2012. Tá cnuasach aistí bunaithe ar na léachtaí a tugadh ann eagraithe ag Dorgan agus foilsithe mar FOUNDATION STONE:
Notes towards a Constitution for a 21st Century Republic ag New Island Books.

Theo Dorgan is a poet, novelist, translator, editor and broadcaster. His most recent publications are GREEK, a collection of poems, and MAKING WAY, a novel. The Douglas Hyde Conference in 2012 discussed the Constitution. A collection of essays based on the talks given there has been edited by Dorgan and published as FOUNDATION STONE: Notes towards a Constitution for a 21st Century Republic by New Island Books.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------